ໂຮງງານ

ໂຮງງານຕັດຫຍິບ
ຫ້ອງຕັດ

ໂຮງງານຕັດຫຍິບ

ຫ້ອງຕັດ

ພື້ນທີ່ຕັດຫຍິບ
ຫ້ອງບັນຈຸ

ພື້ນທີ່ຕັດຫຍິບ

ຫ້ອງບັນຈຸ

ສາງ
ກອງປະຊຸມ

ສາງ

ກອງປະຊຸມ